بازدید رئیس و کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان زیرکوه از کارگاه پیشگیری از معلولیت ها در مدرسه شهید محمدی آبیز و برگزاری جلسه مشورتی و هم اندیشی با مدیر مدرسه مذکور