به مناسبت هفته جهانی معلولین ، از معلولان شاغل در ادارات آبفار، آموزش پرورش، و آبفا تقدیر به عمل آمد